Algemene Voorwaarden

1.  Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon zijn omschreven. Indien er geen, of geen duidelijke omschrijving aanwezig is, worden door de reparateur geconstateerde gebreken hersteld.

2. De reparateur geeft bij afgifte van het apparaat aan welke prijsopgavelimieten hij voor het betreffende apparaat hanteert. Tevens geeft hij aan wat de verwachte reparatieduur is.

3. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de prijsopgavelimiet, dan wordt aan de klant een prijsopgave verstrekt en wordt het apparaat pas na verkregen toestemming van de klant gerepareerd.

4. Alle prijsopgaves worden verstrekt onder voorbehoud van onvoorziene e/o verborgen gebreken. De uiteindelijke reparatieprijs kan maximaal 10% afwijken van de eerder gedane prijsopgave. Indien de reparateur tijdens de reparatie gebreken constateerd die vooraf niet voorzien waren en daardoor de reparatieprijs meer dan 10% afwijkt volgt er een herziene prijsopgave.

5. Indien de klant na een (herziene) prijsopgave afziet van verdere reparatie is deze alleen onderzoekskosten verschuldigd en indien van toepassing de gemaakte transportkosten.

6. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen.

7. Ingeval de reparateur garantie geeft op de door hem uitgevoerde reparatie staat de garantietermijn vermeld op het reparatierapport c.q. reparatienota. Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overlegging van datzelfde reparatierapport c.q. reparatienota. Op reparaties aan apparaten met bliksem-, water- en/of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

8. Bij opnieuw optreden binnen de garantietermijn van een storing met dezelfde oorzaak van de klacht worden geen kosten van arbeid en behandelingskosten berekend. Ingeval het vervangen onderdeel opnieuw defect is, wordt ook dat onderdeel kosteloos vervangen. De klant is indien van toepassing wel opnieuw transport- en/of voorrijkosten verschuldigd.

9. Bij opnieuw optreden van dezelfde storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak dan die bij de voorafgaande reparatie is geconstateerd, worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend. Ingeval de klant aan heeft gegeven aanspraak te willen maken op garantie en de daarbij behorende bescheiden heeft aangeleverd zal vooraf een prijsopgave worden verstrekt.

10. Bij opnieuw optreden van een andere storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak wordt de reparatieopdracht behandeld als een nieuwe reparatie en gelden geen garantiebepalingen zoals hierboven omschreven.

11. Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke gereedmeldingen de klant gedurende een periode van negentig dagen heeft nagelaten het artikel op te halen, is de reparateur gerechtigd dit artikel te verkopen c.q. te vernietigen. Alle met de reparatie en/of vernietiging samenhangende kosten zullen door de klant moeten worden voldaan. Bij verkoop kan de reparateur deze verkoopopbrengst onder aftrek van alle op de verkoop rustende kosten verrekenen met de reparatiekosten.

Betaling

12. Op alle door de reparateur in rekening gebrachte bedragen geschiedt betaling à contant tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De klant kan zich niet beroepen op enig recht van verrekening en/of compensatie.

13. In geval van geen of niet tijdige betaling volgt een herinnering. Ingeval betaling alsdan gedurende 14 dagen uitblijft, zal de reparateur aan de klant een aanmaning versturen waarin aanspraak wordt gemaakt op een rentevergoeding ad 2% per maand, alsmede een bedrag ter dekking van de kosten van inning, opslag en bewaring en eventueel verkoping ten bedrage van 15% van de hoofdsom, e.e.a. met een minimum van €50,-